Blogger Templates

Sunday, 20 November 2011

RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS

1.    
Jadual Sesi Pengajaran Rumah Sebagai Keperluan Asas  Manusia

Sesi Pengajaran


Tajuk


Kemahiran
1

1.1 Perkembangan corak 
      petempatan manusia
a.       Sejarah awal petempatan
manusia  
i.                    Persekitaran gua

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-menerang sebab petempatan manusia di 
  persekitaran gua

-menganalisis maklumat untuk memahami 
  sejarah petempatan awal manusia

2
1.1 Perkembangan corak 
      petempatan Manusia
a.       Sejarah awal petempatan
manusia  
ii.                  Kawasan lapang

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-meramal dan menerang sebab petempatan
  manusia di  kawasan lapang

-menganalisis maklumat untuk memahami 
  sejarah petempatan awal manusia

3
1.1 Perkembangan corak 
      petempatan manusia
a.       Sejarah awal petempatan
manusia  
iii.                Pinggiran sungai
atau tasik

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-meramal dan menerang sebab petempatan
  manusia di  pinggiran sungai atau tasik

-menganalisis maklumat untuk memahami 
  sejarah petempatan awal manusia

4
1.1 Perkembangan corak 
      petempatan manusia
b.      Jenis penempatan awal
i     Berpindah randah
ii    Gua

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-mencirikan jenis petempatan manusia dan menyatakan sebab mereka berpindah randah

Kemahiran Belajar
-mengenalpasti dan mencatatkan sebab
 mewujudkan jenis penempatan yang berlainan

5
1.1 Perkembangan corak 
      petempatan manusia
b.      Jenis penempatan awal
iii   Tempat kediaman

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-mencirikan jenis petempatan manusia dan menyatakan sebab mereka berpindah randah

Kemahiran Belajar
-mengenalpasti dan mencatatkan sebab
 mewujudkan jenis penempatan yang berlainan


6
1.2 Faktor mempengaruhi
      pembinaan rumah
      a. Faktor mempengaruhi jenis
          rumah di Malaysia
i    Sejarah
ii   Geografi

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-menghubungkaitkan  pengaruh sejarah dan geografi dengan jenis rumah di Malaysia
                                                          
Kemahiran Belajar
-menjalankan kajian terhadap faktor yang
  mempengaruhi jenis rumah di Malaysia


7
1.2 Faktor mempengaruhi
      pembinaan rumah
      a. Faktor mempengaruhi jenis
          rumah di Malaysia
             i   Keselamatan
ii   Keselesaan

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-menghubungkaitkan  keselamatan  dan  
  keselesaan dengan jenis rumah di Malaysia
                                                          
Kemahiran Belajar
-menjalankan kajian terhadap faktor yang
  mempengaruhi jenis rumah di Malaysia


8
1.2 Faktor mempengaruhi
      pembinaan rumah
      a. Faktor mempengaruhi jenis
          rumah di Malaysia
i    Kepadatan penduduk

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan

Kemahiran KBKK
-menghubungkaitkan  kepadatan penduduk
  dengan jenis rumah di Malaysia
                                                          
Kemahiran Belajar
-menjalankan kajian terhadap faktor yang
  mempengaruhi jenis rumah di Malaysia


9
1.3  Jenis rumah
a.       Rumah di Negara lain
i    Zon sejuk
ii   Zon  panas


Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan
-berkongsi idea dan pengalaman guru dan
  rakan sekelas terhadap rumah di nagara lain

Kemahiran KBKK
-membanding dan membezakan jenis rumah di
  zon sejuk dan zon panas

10
1.3  Jenis rumah
b.      Rumah di Malaysia
i    Rumah tradisional
·         rumah panjang
·         rumah minangkabau
·         rumah kampung


Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan
  jenis rumah tradisional

Kemahiran KBKK
-menamakan jenis  rumah tradisional yang
  terdapat di  Malaysia
-mengelaskan jenis rumah tradisional di
  Malaysia
-membanding dan membeza jenis rumah
  tradisional di Malaysia

11
1.3  Jenis rumah
b.      Rumah di Malaysia
ii    Rumah moden
·         banglo
·         rumah teres
·         rumah pangsa
·         kondominium

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan 
  jenis rumah moden

Kemahiran KBKK
-menamakan jenis rumah moden yang terdapat  
  di Malaysia
-mengelaskan jenis rumah moden di 
  Malaysia
-membanding dan membeza jenis rumah
  moden di Malaysia

12
1.3  Jenis rumah
b.   Rumah di Malaysia
iii  Pembinaan rumah
·         struktur binaan
·         Bahan binaan

Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan 
  jenis rumah tradisional dan rumah  moden

Kemahiran KBKK
-menyenaraikan bahan binaan rumah
-menghuraikan bahan-bahan yang diperlukan
  untuk membina rumah
-merancang penggunaan bahan-bahan
  alternatif

Kemahiran Belajar
-membina  rumah model yang selesa

13
1.3 Jenis rumah
b.Rumah di Malaysia
iii  Pembinaan rumah
·         Pelan dan ruang


Kemahiran Sosial
- Peka terhadap perubahan dan   pembaharuan 
  pelan dan ruang rumah


Kemahiran KBKK
-membuat gambaran mental tentang pelan dan
  ruang rumah
-menyediakan pelan ruang rumah

Kemahiran Belajar
-menamakan ruang-ruang rumah
-menyatakan kegunaan setiap ruang dalam
  Rumah
-menyatakan kewajaran meletakkan sesuatu
  ruang di tempat tertentu

14
1.4 Kepentingan Rumah
      a.Fungsi
         i.memberi perlindungan

Kemahiran Sosial
-memelihara fizikal alam sekeliling rumah

Kemahiran KBKK
-menyenaraikan kepentingan rumah sebagai
  tempat memberi  perlindungan

15
1.4 Kepentingan Rumah
      a.Fungsi
         ii.menyediakan keselesaan

Kemahiran Sosial
-memelihara fizikal alam sekeliling rumah

Kemahiran KBKK
-menyenaraikan kepentingan rumah sebagai
  satu tempat menyediakan keselesaan

16
1.4 Kepentingan Rumah
      a.Fungsi
         ii.mewujudkan kemesraan
             anggota keluarga

Kemahiran Sosial
-memelihara fizikal alam sekeliling rumah

Kemahiran KBKK
-menghuraikan bagaimana rumah  dapat
  mewujudkan kemesraan anggota keluarga7.
JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN PELAJARAN (JPK)


MATAPELAJARAN           : KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4
TEMA                                    : RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS

UNIT
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN
ANALISIS
SINTESIS
APLIKASI
PENILAIAN
KONSEP ISTILAH
FAKTA
KAEDAH KEMAHIRAN
TEORI/PRINSIP
 UNIT 1
Sesi 10
TAJUK:

Rumah
Tradisional
Murid dapat mengenali jenis rumah tradisional


Murid mencatatkan ciri-ciri reka bentuk rumah tradisional dalam jadual
Strategi Pengajaran
·  Kaedah Inkuiri
Penemuan
i. mengenal pasti  
   masalah
ii.merancang cara
    penyelesaian
iii.mengumpul
maklumat
iv.mengkaji
     maklumat
     terkumpul  dan
     membuat analisis
v. membuat rumusan
Teori Kecerdasan Pelbagai

·     Kecerdasan Berbahasa
·     Kecerdasan logik
·     Kecerdasan visual ruang
·     Kecerdasan interpersonal
·     Kecerdasan intrapersonal

Teori ‘Split -Brain’
·      Menerima maklumat
·      Memproses maklumat
·      Menyimpan maklumat

Murid dapat  menama-kan  jenis rumah tradisional yang terdapat di Malaysia

Murid mengelas-
kan  jenis rumah tradisional

Murid dapat mem-banding  dan membeza jenis rumah tradisional di Malaysia

Murid peka terhadap perubahan  dan pembaharuan jenis rumah tradisional

-membuat generalisasi tentang kesesuaian sesuatu jenis rumah dengan kawasan tertentu
UNIT
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN
ANALISIS
SINTESIS
APLIKASI
PENILAIAN
KONSEP ISTILAH
FAKTA
KAEDAH KEMAHIRAN
TEORI/PRINSIP
 Unit 1
 Sesi 11
TAJUK:

Rumah
Moden
Murid dapat mengenali jenis rumah moden


Murid mencatatkan ciri-ciri reka bentuk rumah moden dalam jadual
Strategi Pengajaran
·  Kaedah Inkuiri
Penemuan
i. mengenal pasti  
   masalah
ii.merancang cara
    penyelesaian
iii.mengumpul
maklumat
iv.mengkaji
     maklumat
     terkumpul dan
     membuat
     analisis
v. membuat
    rumusan
Teori Kecerdasan Pelbagai

·     Kecerdasan Berbahasa
·     Kecerdasan logik
·     Kecerdasan visual ruang
·     Kecerdasan interpersonal
·     Kecerdasan intrapersonal


Teori ‘Split -Brain’
·      Menerima maklumat
·      Memproses maklumat
·      Menyimpan maklumat

Murid dapat  menama-kan  jenis rumah moden yang terdapat di Malaysia

Murid mengelas-
kan  jenis rumah moden di Malaysia

Murid dapat mem-banding  dan membeza jenis rumah moden di Malaysia

Murid peka terhadap perubahan  dan pembaharuan jenis rumah moden

-membuat generalisasi tentang kesesuaian sesuatu jenis rumah dengan kawasan tertentu


UNIT
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN
ANALISIS
SINTESIS
APLIKASI
PENILAIAN
KONSEP ISTILAH
FAKTA
KAEDAH KEMAHIRAN
TEORI/PRINSIP
 UNIT 1
Sesi 12
TAJUK:

Struktur Binaan dan Bahan Binaan
Murid dapat mengenali perbezaan rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan pembinaan rumah


Murid memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah
Strategi Pengajaran
·  Kaedah Inkuiri
Penemuan
i. mengenal pasti  
   masalah
ii.merancang cara
    Penyelesaian
iii.mengumpul
maklumat
iv.mengkaji
     maklumat
     terkumpul dan
     membuat analisis
v. membuat rumusan
Teori Kecerdasan Pelbagai

·     Kecerdasan logik

·     Kecerdasan visual ruang

·     Kecerdasan interpersonal

·     Kecerdasan intrapersonal

Teori ‘Split -Brain’
·      Menerima maklumat

·      Memproses maklumat

·      Menyimpan maklumat

Murid dapat  menyenaraikan  bahan binaan rumah

-menamakan pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah

Murid menghurai-kan bahan-bahan yang diperlukan untuk membina rumah

Murid dapat merancang penggunaan bahan-bahan alternatif yang boleh digunakan dalam pembinaan rumah

Murid peka terhadap perubahan  dan pembaharuan  rumah tradisional dan rumah moden

UNIT
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN
ANALISIS
SINTESIS
APLIKASI
PENILAIAN
KONSEP ISTILAH
FAKTA
KAEDAH KEMAHIRAN
TEORI/PRINSIP
 UNIT 1
 Sesi 13
TAJUK:

Pelan dan Ruang
Murid dapat mengenali
ruang- ruang di dalam sesebuah rumah


Murid memahami kesinambung-
an antara pelan dengan ruang
Strategi Pengajaran
·  Kaedah Inkuiri
Penemuan
i. mengenal pasti  
   masalah
ii.merancang cara
    penyelesaian
iii.mengumpul
maklumat
iv.mengkaji
     maklumat
     terkumpul dan
     membuat analisis
v. membuat rumusan
Teori Kecerdasan Pelbagai

·     Kecerdasan logik

·     Kecerdasan visual ruang

·     Kecerdasan interpersonal

·     Kecerdasan intrapersonal

Teori ‘Split -Brain’

·      Menerima maklumat
·      Memproses maklumat
·      Menyimpan maklumat-Murid dapat   
menamakan  ruang-ruang dalam  rumah

-menyatakan setiap kegunaan setiap ruang dalam rumah

Murid menerang-kan kewajaran meletakkan sesuatu ruang di tempat tertentu  

Murid dapat meramal-kan kesan dan akibat sekiranya sebuah rumah mempunyai satu ruang sahaja

Murid peka terhadap perubahan  dan pembaharuan ruang rumah

-melakarkan pelan tapak rumah

No comments:

Post a Comment